obec Povrly ekoškola Rodiče vítáni UJEP Etická škola Image Map

Aktuality


soutěži ve sběru papíru


Naše škola opět zvítězila v celoroční regionální soutěži ve sběru papíru pořádané společností Ave. Výsledkové tabulky:

- Celkové množství nasbíraného papíru za školu - zde
- Množství nasbírané na jednoho žáka - zde

Ekotým

20. června 2017


Jak naplňujeme kritéria programu Ekoškola


Jak naplňujeme kritéria programu Ekoškola zde


Ekotým

16. června 2017


Obhájili jsme 4. titul Ekoškola!Jelikož se Ekotým dost podílí na školním dění, jistě dobře víte, že naše škola má už dlouhá léta titul Ekoškola. Ten ale nestačí jenom získat. Po několika letech se musí také obnovovat formou jakési kontroly, auditu zodpovědných osob z pražského vzdělávacího centra Tereza, které posoudí naše pokroky, naší ekologickou činnost a plnění úkolů. Tuto obhajobu jsme provedli letos znovu před dvěma auditorkama, které nás navštívily 16. května. Mezi nejnáročnější přípravy na audit patřila "rychlovýroba" nového celoškolního Ekokodexu, neboť ten původní se odebral v rámci rekonstrukčních prací v naší škole do věčných lovišť. Říká se, že nejjednodušší cesta nemusí být tou nejlepší, a tak jsme si výrobu nového Ekokodexu opepřili. Nedělali jsme ho jednoduše např. Sepsáním pravidel na flip, ale lepili jsme jej z petlahví, jak se ostatně můžete přesvědčit v pergole. Stálo to spoustu nervů, ale na výsledek je radost se podívat (jen, prosíme, nesahat...) Během auditu musel umět každý člen ekotýmu vysvětlit, jakou zastává v Ekotýmu funkci a čím se tady vlastně zabýváme.V týdnu před auditem probíhala podrobná příprava na tuto pasáž auditu :). Během ní bylo také třeba obnovit plakáty s výsledky sběru, množstvím spotřebované energie a vody, zalít květiny, zkrátka dát vše "do pucu". V den auditu se sešli všichni členové ekotýmu v učebně přírodopisu, kde pomohli připravit pohoštění pro paníauditorky. Návštěva přijela krátce po tom, takže se rovnou začalo s prohlídkou celé školy a školního areálu. Každý povídal o něčem, i když se spoustě moc nechtělo a dělali spíš němé bodyguardy – což ale nevadilo. Rozpovídali jsme se o každé prkotině i o velkých projektech. Možná to některé překvapí, protože výsledky naší práce potkávají dennodenně, ale všechny ty analýzy, záhony, hmyzí domky a to všechno se obvykle neobjevuje jen tak z vesmíru. Zpravidla to musí někdo udělat a když se nad každým pozastavíte, je to docela velký kus práce. Se kterou nám samozřejmě tu a tam pomáháte i vy, a tím pádem máte také svůj podíl na Ekoškole a náš dík. K naší radosti měly stejný názor i auditorky, nebo alespoň vypadaly nadšeně. Na konci auditu jsme si s nimi sedli a promluvili si o celé práci, ony k tomu řekly, co měly na srdci a celkově tam panovala příjemná atmosféra. Byl oceněn náš smysl pro tým a kolektivní spolupráci. Z naší strany auditorky zabodovaly přívětivostí a otevřeností. Na tento den padla hromada občerstvení a stálo nás to pot, čas a duševní rovnováhu, ale vše se vyplatilo; titul Ekoškola jsme úspěšně obhájili a slavnostní předání titulu proběhne 22. 6. v pražském Valdštějnském paláci. Ocenění ekotýmu zde.

Karolína Kurendová

16. června 2017


Výstupy analýzy 2016/2017


2017_ekoanalyza

kompletní výstupy zde
srovnávací analýza ekologického stavu školy 2013 - 2017 - zde
spotřeba elektřiny - zde
analýza dopravy - zde + zde
srovnání čtvrtletní spotřeby vody - zde


Ekotým

1. května 2017


Podílíme se na ekologizaci školy i obce


2017_napoj_karton (24K) V rámci třídění odpadů dlouho řešili žáci naší školy problém třídění a zpětného odběru tzv. nápojových kartónů (tedy krabicových neboli tetrapackových obalů od mléka, džusů a dalších potravin) v naší obci. I ve škole se totiž tento druh odpadu hromadil a donedávna se zde netřídil a končil kvůli chybějícím speciálním odpadním košům i kontejneru v obci ve směsném odpadu, ač jsme věděli, že tento odpad je v jiných obcích a městech již běžně sbírán a je v rámci recyklace užitečně zpracováván. Zjistili jsme si, že nápojové kartóny jsou využívány v papírnách k výrobě papíru. Z těchto obalů se zde tzv. vířivým rozvlákněním oddělují jednotlivé vrstvy (hliník, PE-plast a papírový kartón) a na sítech se následně zachycují rozvolněná kvalitní papírová vlákna. Ta jsou pak dále společně se sběrovým papírem zpracovávána na recyklovaný papír nebo lepenku. Jiným způsobem recyklace se nápojové kartóny nasucho drtí bez oddělování jednotlivých vrstev a vzniklé částečky jsou následně lisovány na stavební desky s různými možnostmi využití. S vědomím, že třídit nápojové kartóny je tedy užitečné, jsme provedli ve spolupráci s ostatními na podzim loňského roku na škole průzkum, během kterého zjišťovali, jaké množství nápojových kartónů se vůbec za týden na škole nashromáždí a poté odhadli produkci celoroční. Přestože se jevila týdenní produkce tohoto odpadu zanedbatelná, číslo za rok – zhruba 1100 ks – už tak zanedbatelné nebylo. Na základě dotazníku v rodinách jsme také vyhodnotili, že ani v domácnostech se v naší obci téměř vůbec tento druh odpadů netřídí a to z důvodu právě chybějících kontejnerů. Rozhodli jsme se situaci vyřešit a předložili jsme jako jeden ze svých návrhů na ekologizaci naší školy i obce panu starostovi na společné schůzce návrh, aby se kontejnery na nápojové kartony do obce zajistily, stejně tak i jejich zpětný odběr. Návrh pan starosta přijal a rádi sdělujeme, že v brzké době budou v naší obci umístěny 2 kontejnery na nápojové kartóny oranžové barvy. Jeden bude umístěn v areálu školy a druhý bude přímo ve sběrném dvoře. Budeme rádi, když se do třídění tohoto odpadu všichni zapojíte i se svými rodiči.

Ekotým

23. dubna 2017


Setkání Ekoškol


2016_trideni_odpadu (24K) 8. listopadu se u příležitosti oslavy Světového dne Ekoškol (7.11.) setkaly na půdě naší školy ekotýmy ze spřátelených Ekoškol našeho regionu. Setkání se účastnily školy: ZŠ a MŠ Liběšice, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ Na Valech Litoměřice, ZŠ a MŠ Krásná Lípa a Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov. Program začal už v dopoledních hodinách, kdy si naši školu  prohlédly ekotýmy z Liběšic a Krásné Lípy. Hosty po škole a jejím areálu provedli žáci z našeho ekotýmu a během prohlídky jim poskytli mnoho informací o fungování programu Ekoškola na naší škole. Po svačinovo-obědové přestávce hostujících ekotýmů, během které byl dán prostor na dotazy ze strany koordinátorů i členů ekotýmů, na vzájemné sdílení, konzultace a diskusi, měly jednotlivé ekotýmy možnost v rámci svých připravených prezentací představit svou školu a hlavně svoji práci v programu Ekoškola. Všechny týmy měly připravenou spoustu informací o svých aktivitách a zdařilých akcích a podělili se o ně s ostatními se prostřednictvím zajímavých a inspirativních fotografií a dokonce videí. Bylo příjemné sledovat, jak jsou na svou práci a své úspěchy pyšní.. Prezentacím Ekoškol se zájmem naslouchali i ředitelka pořádající školy paní Jaroslava Najmanová a také starosta obce Povrly pan Petr Hadraba. Po menším časovém skluzu, který během sdílení zkušeností vznikl, nastoupily ekotýmy škol v povrlské tělocvičně ke sportovně-vědomostnímu klání. K výborným výkonům měly žáky namotivovat vystavené výherní ceny v podobě dortů a dalších sladkých odměn, což se zjevně zdařilo, neboť týmy soutěžily s velkou vervou a i díky hlasitému povzbuzování fanoušků z řad žáků a učitelů povrlské školy vznikla v tělocvičně docela slušná vřava.. Během klání soupeřily týmy v celkem devíti humorně laděných ekologicko-sportovních disciplínách. Nechybělo třídění odpadů, štafetový běh se sešlapáváním PET-lahví, vyskládání obrysu ležícího vylosovaného člena týmu víčky PET-víčky, skládání hada z tužkových baterií jednoručně či zašlapávání soupeřových balónků přivázaných k noze a současné bránění balónku svého... Týmy daly do zápolení vše a jejich výkony byly vyrovnané. Sečtením bodů jsme se dobrali k následující výsledkové listině:

1. místo ZŠ a MŠ Povrly :)
2. místo ZŠ a MŠ Krásná Lípa
3. místo Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov
4. místo ZŠ Na Valech Litoměřice
5. místo ZŠ a MŠ Liběšice


S našimi hosty jsme se rádi setkali a už během setkání jsme uzavřeli dohodu, že toto setkání není určitě poslední. Těšíme se tedy zase někdy na viděnou.

Ekotým

1. prosince 2016


Proběhlo naše setkání se starostou obce Povrly


2016_trideni_odpadu (24K) Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se náš ekotým sešel se starostou naší obce Petrem Hadrabou. Pan starosta si udělal čas, aby s námi projednal naše připomínky a návrhy a akce, které by mohly vylepšit život v obci a ve škole po ekologické stránce. Schůzky se zúčastnili členové Ekotýmu z druhého stupně školy, ti mladší byli na výjezdu. Po krátkém přivítání jsme s panem starostou projednávali naše návrhy k jednotlivým tématům Ekoškoly, přičemž jsem jako podklady používali různé tabulky spotřeby energií a vody z minulých let a jejich porovnání. Jedním z témat byla problematika fotovoltaických článků, které jsou na střeše školy. Probíraly se náklady vynaložené jejich instalaci v porovnání s tím, kolik energie jsou schopné vyrobit. Další velmi obsáhlou částí této schůze byla diskuze o výměně starých oken za plastové a důvody jejího zdržení. Přítomní žáci měli příležitost si poslechnout, jak probíhalo plánování tohoto projektu. Pro mnohé byly novinkou informace o financování podobných renovací a oprav. V souvislosti se spotřebou energií v naší škole jsme poukázali na to, že by se dalo uvažovat nad koupí perlátorů – pro úsporu vody – a prodlužovacích kabelů, aby se omezilo množství elektřiny používané na provoz našich dvou počítačových učeben. Zde jsme byli odkázáni na školní rozpočet. Také jsme navrhli, aby byly do obce umístěny odpadkové koše na dva typy odpadu. Prvním typem jsou psí exkrementy. Někteří nezodpovědní majitelé po svých miláčcích bohužel stále neuklízí. Domníváme se, že pokud by měli přímo před nosem tyto odpadní nádoby i s pytlíky, mohlo by to přístup takovýchto lidí poněkud změnit. Druhým typem odpadu jsou nápojové kartony. Je sice možné je odevzdat ve sběrném dvoře, ale tam je odnáší jen zlomek obyvatel. Umístění kontejnerů na tento druh odpadu do naší obce by mohlo v tomto směru pomoci, aby se krabice od nápojů neocitaly v takové míře v komunálním odpadu. Schůze přinesla mnoho zajímavých možností a námětů. Jménem Ekotýmu tímto děkuji panu Hadrabovi za informace a věnovaný čas, a doufáme v další spolupráci.

Karolína Kurendová

1. prosince 2016


Třídní Ekokodexy 2016


2016_trideni_odpadu (24K) Ekotým vyhlásil na začátku letošního roku soutěž o nejzajímavější a nejnápaditější třídní Ekokodex. Zároveň měli jednotlivé třídy za úkol zaktualizovat svoje třídní ekopravidla, neboť naše aktivity se neustále vyvíjejí a posouvají. Jak vše dopadlo? Dobře. Třídám děkujeme za kreativitu a zvládnutí úkolu v některých případech na 200% :). Ekotým nakonec vyhodnotil ekokodexy v následujícím pořadí:

1. místo – 1.A
2. místo - 7. a 9. třída
3. místo – 2. třída
4. místo – 8. třída
5. místo – 6. třída
6. místo – 4. třída

Všechny Ekokodexy si můžete prohlédnout zde

Hana Vaněčková

26. dubna 2016


Proměny prostředí naší školy 2015/16


Na naší škole si stále vylepšujeme naše prostředí. Jaké proměny proběhly od jara 2015 do současné doby si můžete prohlédnout v následujících odkazech:

Proměna bylinkového zákoutí

2016_bylinkove_zakouti (109K)

Proměna sběrného koutu

2016_sberny_kout (109K)

Proměna školní družiny

2016_bylinkove_zakouti (109K)

Proměna školního záhonu

2016_bylinkove_zakouti (109K)


Hana Vaněčková

26. dubna 2016


Předvánoční třídění odpadů


2016_trideni_odpadu (24K) Před vánocemi učili žáci z ekotýmu své nejmladší spolužáky z 1. stupně, jak správně třídit odpady. Zjistili totiž při svých kontrolách třídění odpadů, že na 1. stupni chybují žáci častěji a že se stejné chyby opakují. Rozhodli se proto dětem správné třídění přiblížit zábavnou formou a pro žáky 1. - 4. třídy uspořádali v pondělí 20. prosince na téma třídění odpadů hodinový program. Na úvod nechali děti vymyslet, proč je dobré odpad třídit a co by se stalo, kdybychom odpad netřídili. Také nechali své mladší spolužáky zamyslet se na tím, jestli umí třídit správně. Naprostá většina dětí se pochlubila, že třídí odpad i doma, za což byly pochváleny. Dvojice žáků z ekotýmu poté dětem názorně předvedly, jaké druhy odpadů patří do kontejneru dané barvy. Pak už následovaly aktivity, ve kterých si žáci ekotýmu ověřili, jak dobře dávali jejich mladší spolužáci pozor. Jejich prvním úkolem bylo v rozlosovaných skupinkách roztřídit 10 různých odpadků do správné barvy kontejneru. Za každý správně zařazený pak obdržela skupina po 1 soutěžním bodu. Druhým soutěžním úkolem bylo nakreslit společně na arch papíru v časovém limitu 3 minuty co nejvíce různých odpadků, které patří do kontejneru vylosované barvy. Následoval bleskový součet bodů jednotlivých skupin, které získaly v obou úkolech a samotné vyhlášení výsledků. Nejúspěšnější skupiny se mohly podělit o sladkosti, které získaly odměnou. I ti, kteří nebyli tak úspěšní, si pochutnali alespoň na bonbónu. Nejvíce bodů si celkově připsali skupinky žáků ze 3. třídy - pochvala pro ně! Doufejme teď, že akce přinesla našim nejmenším žáčkům ponaučení a že se budou nad tříděním odpadů - nejen ve škole, ale i doma - více zamýšlet a půjde jim mnohem lépe :)

Hana Vaněčková

6. ledna 2016


Podzimní přednáška NEPZ


nepz Ve středu 21. 10. 2015 na naši školu dorazili lektoři výchovně vzdělávacího projektu NEPZ Milan Jeglík se Zuzkou Kolouškovou. Připravili si pro nás novou přednášku, jejímž tématem byly ledovce. Ve filmu, jehož záběry pořídili Milan se Zuzkou letos v červnu na Islandu, nám nastínili problematiku ohrožení ekosystémů ledovců a dopad jejich případného zániku pro celou planetu. Také jsme se dozvěděli novinky z projektu Green Life, který nadále pokračuje v tropickém pralese na Sumatře. V rezervaci Green Life právě finišuje výstavba „Tygřího domu“. Jeho slavnostní otevření proběhne v lednu a této slávy se mají účastnit i zástupci tamější indonéské vlády. Dům bude sloužit k výchově a vzdělávání domorodých dětí a vzdělávací program bude zaměřen zejména na ochranu kriticky ohroženého tygra sumatránského. Milan se Zuzkou nás seznámili s novým záchranným programem nazvaným Prales dětem – děti pralesům. Jeho cílem je vytvoření první světové DĚTSKÉ PRALESNÍ REZERVACE GREEN LIVE o rozloze 350 – 700 ha (současná rozloha rezervace je 50 ha). K získání další plochy tropického pralesa a jejímu připojení k chráněné rezervaci mohou pomoci žáci finančním příspěvkem – mohou si „zakoupit“ od 1 do 10 m2 pralesa (1 m2 stojí 9,- Kč), přičemž při každém nákupu obdrží žák certifikát v podobě kartičky s vyobrazeným živočichem z indonéského pralesa. Prodej bude probíhat během celého školního roku přímo na škole, zájemci mohou již nyní zakoupit certifikát zvolené hodnoty u paní učitelky Vaněčkové. Děkujeme všem žákům, kteří po skončené přednášce na nákup dalších metrů pralesa již spontánně přispěli. Během přednášky jsme měli možnost také shlédnout nové záběry z naší fotopasti umístěné, od ledna na hranici rezervace. Bylo trochu zklamáním, že na nových záběrech jsme tentokrát vzácného tygra sumatránského neviděli, ale stejně neúspěšné byly i ostatní rozmístěné fotopasti. Velkou radost pak přinesla zpráva, která dorazila v pátek 23.10. až z daleké Sumatry ­ na naší fotopasti přibylo 84 snímků ohroženého tygra sumatránského a opravdovou „bombou“ jsou snímky tygřice se dvěma koťaty! Unikátní snímky si můžete prohlédnout zde. Těšíme se již teď na videa, která k nám dorazí zhruba za dva týdny.

Mgr. Hana Vaněčková

25. října 2015


Známe vítěze soutěže o ekologického Oskara


marpo (16K) Do školy dorazila radostná novina, že vzdělávací centrum Tereza, které koordinuje v naší republice program Ekoškola, získalo za organizaci ekologických projektů (Ekoškola, Globe, Les ve škole ..) v 7. ročníku soutěže společnosti E.ON Energy Globe Award ČR ekologického Oskara! Do soutěže bylo v letošním ročníku přihlášeno celkem 373 projektů, z nichž byly na jaře 4 nominovány do souboje o celkové vítězství. Tereze se to nakonec díky nejvyššímu počtu hlasů, které jste mohli zasílat i vy, podařilo! Ředitel Terezy pan Petr Daniš během slavnostního vyhlášení vítězů poděkoval za podporu a podotknul, že tento velký úspěch vzdělávacího centra Tereza je zároveň úspěchem učitelů a žáků, kteří v ekologických programech Terezy pracují. Záznam ze slavnostního vyhlášení soutěže bude vysílán v sobotu 10. října na programu ČT1 ve 21.55 hodin. Více zde.

Mgr. Hana Vaněčková

7. října 2015


Program Ekoškoly soutěží o ekologického Oskara

marpo (16K) Program Ekoškola, letos získal nominaci v soutěži o ekologického Oskara, kterou pořádá již 7. rokem energetická společnost E. ON. Energy Globe Award ČR. Podpořit program Ekoškola v konkurenci 3 dalších projektů můžete do 20. září i vy zasláním svého hlasu prostřednictvím internetového odkazu zde. Za zaslání hlasu předem děkují zaměstnanci vzdělávacího centra Tereza, kteří program Ekoškola v naší republice koordinují a usilují o jeho šíření na dalších školách.

Mgr. Hana Vaněčková

8. září 2015


2017 zspovrly.cz